Kurʼanʼda Cariyelerle Nikahsız İlişkiye Cevaz Verilmiş midir?

0
1.105 views


Kurʼanʼda cariyelerle nikahsız ilişkiye cevaz verilmemiştir. Ama maalesef fıkhın geleneksel anlayışına göre cariyelerle ilişkide bulunmak için nikah gerekmez. Maalesef bir kişi ne kadar sayıda cariyesi olursa olsun onlarla istifraş edebilir. Siz bu yanlıştır dediğiniz zaman hemen karşı getirilen bir takım argümanlar vardır. Bunun başında hemen Nisa Suresi 4/3. ayette yetimlere bakmaktan bahsedildikten sonra evlilik meselesi anlatılırken yetimlere evlilik teklifinde bulunulduğunda bu çocuk normal bir eş adayının psikolojisi, tutumu, davranışı içerisinde değil de yetim olduğu için bu bana baktı, iyilik yaptı gibi minnet duygularıyla evlilik teklifini kabul edebilir, dolayısıyla bu da adil bir ilişki olmayabilir şeklinde bahsedilmektedir. Öyle bir endişeniz varsa o zaman onlarla evlenmeyin denmektedir bir anlamda. Allahu Teala ilgili ayette şöyle buyuruyor: Ve-in ḣiftum ellâ tuksitû fî-lyetâmâ fenkihû mâ tâbe lekum mine-nnisâ-i meśnâ veśulâśe verubâʼfe-in ḣiftum ellâ taʼdilû fevâhideten ev mâ meleket eymânukum żâlike ednâ ellâ teʼûlû – eğer (evlenmek istediğiniz için mallarını teslim etmediğiniz) yetim kızlara karşı (kocalık) görevinizi yerine getirememekten korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikahlayın. Aralarında adaleti yerine getirememekten korkarsanız bir tek kadını veya hâkimiyetiniz altında olanı (bir esir kadını) nikâhlayın. Sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur. Ayette geçen fenkihu ifadesi çok önemlidir. Önce yetim çocuklar denmişti, onlarla evlenebilirdiniz, evlenmediniz. Devam etti hür kadınlardan dörde kadar evlenebilirdiniz, evlendiyseniz tamam ama adil davranamamaktan endişe ettiniz. Fenkihu vahideten tek bir hanımla evlenin dedi. O da olmadıysa ma meleket eymanukum – eliniz altındaki sizin tasarrufunuza verilmiş olan esir olan hanımlardan biriyle evlenin diyor. Burada önemli olan nokta fenkihu ifadesidir. Bu fiil bir, iki, üç, dört ile evlenmek için de ondan sonra olmadı tek biriyle evlenin demek için de kullanılmış ve o da olmadığında ma meleket eymanukume yine fenkihu fiiliyle kullanılmıştır. Fakat mesela elimde bir tercüme var, bu tercümede şöyle diyor; haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane ile evlenin yahut da sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu yetinin ifadesi tamamen Allahʼın lafzına, buradaki metne bir ilavedir. Ayrıca Arap gramerine, Arap dilbilgisine tamamen aykırıdır.
Özetle ayeti kerimede Allahu Teala yukarıdan itibaren fenkihu ifadesini kullanıyor. Esir kadınlarla ile ilgili emirde de yine fenkihu ifadesi vardır. Onlarla nikahlanabilirsiniz. Şöyle benzer bir ayetle durumu açıklayalım: Nisa Suresi 4/24. ayeti kerimesinde Allahu Teala bir erkeğin evlenemeyeceği hanımları sıralıyor, hurrimet, aleykum, ummahatukum ve benatukum ve ahavatukum ve anmatukum, yani sizlere anneniz, kız kardeşiniz, halanız, teyzeniz haram kılındı diyor. Annemin bana haram kılınması, annemin gidip ellerinden gözlerinden öpmemin haram olduğunu göstermez. Orada taktir edilen kelime nikahtır. Ayette sayılan kişilerle haram kılınan nikahtır. Annenizle, kız kardeşinizle, halanızla, teyzenizle nikahlanmanız size haram kılındı. Bu ayette nasıl nikahlanma ifadesi başta tek bir kelime olarak bulunuyorsa, benzer şekilde Nisa 4/3. ayette de fenkihu kelimesi sayılan evlenilecek kişileri kapsamaktadır. Dolayısıyla özetleyelim ki Kurʼanʼı Kerimʼe baktığımız zaman Allahu Teala hiçbir ayette bir kadın ve erkeğin nikahsız bir şekilde birbirleriyle ilişkide bulunmalarına cevaz verecek hiçbir işaret vermemiştir. Dolayısıyla karşı iki cinsin bir arada yaşamalarının, bir olmalarının ancak ve ancak yolu nikah akdidir. Nikah akdi olmaksızın ister cariyesi olsun, ister başkası olsun kişi onunla birlikte olamaz. Fakat maalesef geleneksel kültürde bu konu, Kurʼanʼın bu ayetlerine uymayan şekilde düzenlenmiştir.
Prof. Dr. Servet Bayındır