Kuran’a Göre Haram Olan Gıdalar Nelerdir?

0
134 views
Kurʼanʼa göre sorulan bu sorunun cevabı ayetlerden saptanır ve son derece basittir. Kurʼanʼı Kerimʼde nüzul dönemi itibara alınarak yiyeceklerle ilgili ilk inen ayet Enʼam Suresinin 6/145. Ayetidir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Bu ayette Cenabı Hak müminlere dört temel gıdayı yasaklamıştır. Bunlar: • Kendiliğinden ölmüş olan hayvan: hiçbir şekilde insanın kesmesi söz konusu olmadan ölmüş olan hayvanlardır. • Kan: ister canlı isterse kesildikten sonra hayvandan boşalan kan hiçbir şekilde insan gıda maddesi olarak kullanılamaz. • Domuz eti: hiçbir şekilde insan gıda maddesi olarak kullanılamaz. • Kesilirken Allahʼtan başkasının adı anılan hayvanlar Bu dört şey Enʼam Suresi 6/145. Ayette haram kılınmıştır. Daha sonra yine Mekke döneminde Kurʼanʼın 16. Suresi olan Nahl Suresinin 16/115. Ayeti nazil olmuştur. Bu ayette de Allah yine aynı haramları zikretmiştir. Hem de İnnema harreme aleykumul meytete/Allah size yalnızca şunları haram kılıyor buyurarak, yalnızca ifadesiyle vurgulamıştır. Bu ayette de yine aynı şekilde kesilmeden ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allahʼtan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Mekke döneminde bu iki ayet inmiş ve bu dört şey haram kılınmıştır. Daha sonra Medineʼye hicret edilip, Müslümanlar Medineʼde ehli kitap kültürüyle karşılaştıklarında öncekilerin kitaplarında olan haramlar acaba bizim için de geçerli mi, değil mi? diye bir ikileme düşmüş olmalılar ki Cenabı Hak Bakara Suresinin 2/173. Ayeti indirilmiştir. Bu ayette de yine aynı haramlar zikredilmiş, innema harrame aleykum/size yalnızca şunları Allah haram kılmıştır şeklinde yine bir vurguyla aynı dört maddeyi sıralamıştır. Medine döneminin konuyla ilgili inen ilk ayeti Bakara 2/173 iken, son inen ve içinde bugün artık size dininizi tamamladım ifadesi bulunan ayet Maide Suresinin 5/3. Ayetidir ve ne ilginçtir ki son inen ayet yine bu yiyeceklerle ilgili olan bir ayettir. Burada Cenabı Hak hurrimet aleykumul meytetu veddemu velahmulhinziri vema uhille ligayrillah/Allah size kendiliğinden ölmüş olan hayvanı, kanı, domuz etini ve Allahʼtan başkasının adı anılarak kesilenleri haram kılmıştır buyurmuştur. Bakın bundan önce inmiş olan üç ayette zikredilen haramların sayısı üçe indirilmemiştir fakat ayetin devamında sanki ona çıkarılmış gibi bir izlenim vardır. Ayetin devamında Allah velmunhanikatu velmevkuzetu velmuteraddiyetu vennatihatu vema ekelessebuu illa ma zekkeytum vema zubiha alannusub şeklinde ifade kullanmıştır, yani: • Bir iple veya havasız kalmak suretiyle boğulmuş olan hayvanlar size haram kılınmıştır, • Kalın bir cisimle başına veya herhangi bir yerine vurularak kanı akıtılmadan ölen hayvanlar size haram kılınmıştır, • Bir başka hayvanın boynuz darbeleri neticesinde ölmüş olan hayvanlar size haram kılınmıştır, • Yüksekçe bir yerden aşağı düşerek yuvarlanarak ölmüş olan hayvanlar size haram kılınmıştır, • Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş olan hayvanlar size haram kılınmıştır. Dikkat edilirse yukarıda sayılanların tamamı insan müdahalesi olmadan ölmüş olan hayvanlardır. Yani ayetin ilk bölümünde zikredilen meytenin bir açılımı konumundadırlar, bir ilave gelmemiştir. Son olarak da Allah vema zubiha alannusub/taşlar üzerinde putlara sunulmak üzere kesilmiş olan hayvanlar ibaresini kullanmış, bu da Allahʼtan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların ne olduğunu açıklama babından zikredilmiştir. Dolayısıyla son inen ayet olan Maide Suresi 5/3. Ayette haramların sayısı ona çıkmış gibi gözükse de aslında Enʼam 6/145, Nahl 16/115 ve Bakara 2/173. Ayette anlatılan dört haramdan farklı bir haram zikredilmemektedir. Netice itibariyle Kurʼanʼın bize kesin olarak yasakladığı dört hayvansal gıda vardır ki bunlar bizim kesmediğimiz halde kendi başına ölen hayvan, bu hayvanların ister canlı ister kesilirken ister ölü iken akan kanı, domuz eti, Allahʼtan başkası adına kesilen hayvanlardır. Kurʼan net bir şekilde bunların haram olduğunu bizlere bildirmiştir. Dr. Yahya Şenol