Kuran’da Recm Ayeti Var mıdır?

0
4.224 views
Kurʼanʼda zina suçuyla ilgili olarak Nur Suresi 24/2. Ayet ve Nisa 4/15-16. Ayetler vardır. Nisa Suresi 4/15. Ayette lezbiyenlikle ilgili cezai düzenleme, 16. Ayette homoseksüellikle ilgili cezai düzenleme vardır. Zina ile ilgili düzenleme Nur Suresi 24/2. Ayettedir. Burada herhangi bir evli ve bekar ayrımı yapılmaksızın yüz değnek ciltle sınırlı bir teşhir cezasından, celde yani cilde vurulan darbe, kanatmayan, karartmayan, kırmayan ve bir grubun şahit olduğu bir ortamda uygulanması istenen yüz değnekli bir cezadan söz edilir. Recm Kitab-ı Mukaddesʼe nispet edilen bir cazedır. Arapların bu cezayı uyguladığına dair bilgiler var. Hatta Hz. Peygamberin uyguladığına dair rivayetler var ki ben bu rivayetlerin Kurʼanʼa aykırı olduğu için Peygamberimiz tarafından uygulanmış olacağına ihtimal vermiyorum. Eğer uygulanmışsa bile Kurʼanʼın zinayla ilgili cezai hükümleri içeren ayetleri gelmeden önce uygulanmıştır. Kaldı ki uygulandığı ifade edilen maiz ve gamidiye diye söz edilen olaylarda izaha muhtaç pek çok nokta vardır. İslam kültüründe, kitaplarda recm yani taşla öldürme olayından söz ediliyor olsa da bu Kurʼanʼa aykırı bir ceza olarak görülmek durumundadır. Aslında recm; kovmak demektir. Zina yapanların toplumdan soyutlanması, teşhir edilmesi ve uzaklaştırılması noktasında anlamlandırılmalıdır. Recmi bu şekilde kovma, dışlama anlamında alırsak bunda bir sakınca yoktur. Fakat bunu ölüm cezası olarak algılamak son derece yanlıştır. Çünkü ölüm cezası öldürmenin karşılığıdır. Zinada bir öldürme söz konusu olmadığı için cezası ölüm olmaz. Kaldı ki mesela Hz. Peygamberin hanımlarına yönelik Ahzab Suresi 33/30. Ayette içinizden kim açık bir fuhuş yaparsa ona ceza iki katı verilir denmektedir. Eğer zinanın cezası recm yani taşla öldürmek ise bir kadının ikinci defası anlaşılabilir değildir. Böyle bir şey olmaz. Hatta Nisa Suresi 4/25. ayette cariyeler evlendikten sonra zina yaparlarsa onlara diğer hürlere verilen cezanın yarısı uygulanır denmektedir. Burada da recmin yani taşla öldürmenin yarısından söz edilemez ama cezayı yüz değnek olarak kabul ettiğimizde iki katının iki yüz değnek, yarısının elli değnek olduğunu söyleriz. Böylece recmi bu kültürün bir kavramı olarak kabul etsek de bunu taşla öldürmek diye izah etmeyi Kurʼanʼın suç ve ceza dengesine aykırı bir kabul olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Prof. Dr. Mehmet Okuyan