Hz. İsa Ölmüş müdür? Tekrar Yeryüzüne gelecek midir?

0
168 views


Cenabı Hak Hz. Peygambere şöyle buyuruyor: Vemâ ceʼalnâ libeşerin min kablike-lḣulde efe-in mitte fehumu-lḣâlidûn – Senden öncekilerden hiçbir insanı ölümsüz yapmadık. Sen ölsen onlar ölümsüzleşecekler mi? Onların hepsi öldüler… Hepsi öldüler… Senin muarızların ebedi mi yaşayacaklar? Bu ayeti kerime Hz. Peygamberden önce hiçbir insanın ebedi yaşamadığını belirtiyor. Buna İsa da dahil, bütün peygamberler de dahildir. Ayrıcı Ali İmran Suresi 3/55. ayette Cenabı Hak İsaʼya hitaben şöyle buyurmuştur: İż kâlallâhu yâ ʼîsâ innî muteveffîke verâfiʼuke ileyye vemutahhiruke mine-lleżîne keferû vecâʼilu-lleżîne-ttebeʼûke fevka-lleżîne keferû ilâ yevmi-lkiyâme śümme ileyye merciʼukum feahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi taḣtelifûn – Allah şöyle dedi: “Ey İsa! Seni öldüreceğim ve katıma yükselteceğim. Ayetlerimi görmezlikte direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, ayetleri görmezlikte direnenlere kıyamet gününe kadar üstün kılacağım. Sonunda yeniden diriltilip bana geleceksiniz. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, o zaman karara bağlayacağım. Yani Cenabı Hak İsaʼnın ruhunu bedeninden alıyor, fakat tabii ki cesedi kalıyor. Asıl önemli olan da ruhtur. Onun ruhunu Cenabı Hak kendi katına yükseltiyor. Yani İsa (a.s)ʼın ruhu da yücelerdedir ama cesedi ölmüştür. Zaten Cenabı Hak bu cesedi ölümlü yaratmış. İnsan yaşasa yaşasa en fazla yüz elli, iki yüz sene yaşar. Daha fazla yaşayan yok. Aksi Cenabı Hakkın kanununa, yasasına aykırıdır. İsa da ölmüştür.
Diyorlar ki İsa ölmedi son zamanda gelecek. Niye gelecek? Peygambere ümmet olmak için. Derdi ne? Neden Peygambere ümmet olmak için gelecek? O peygamberlik rütbesi ahadinastan yüksektir. Bir padişah sıradan bir insan olmak ister mi? Cenabı Hak İsa (a.s)ı kendine peygamber yapmıştır. Hatta Peygamberimize şöyle buyurmuştur: Ulâ-ike-lleżîne âteynâhumu-lkitâbe velhukme ve-nnubuvve fe-in yekfur bihâ hâulâ-i fekad vekkelnâ bihâ kavmen leysû bihâ bikâfirîn. Ulâ-ike-lleżîne hedallâh febihudâhumu-ktedih(k) kul lâ es-elukum ʼaleyhi ecrân in huve illâ żikrâ lilʼâlemîn. – Adı geçenler, kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu insanlar bütün bunları görmezlik ederlerse, biz onları, görmezlik etmeyecek bir topluluğun korumasına bırakırız. Allahʼın kendilerine kılavuzluk verdiği kimseler onlardır; sen de onların kılavuzluğuna uy. De ki “Ben yaptığım bu iş için sizden bir karşılık beklemiyorum. O, herkes için sadece bir öğüt ve doğru bilgidir, o kadar!ˮ Yani Muhammed kendisini İsaʼnın tabii görüyor, önderi değil. Her peygamberden önceki peygamber kendisinin önderi sayılır. Çünkü o dini ondan önce getirmiştir.
İsa beşer vücudu ile vefat etmiştir, ruhu bakidir, diğer peygamberler gibi ruhu yücelerdedir. İsaʼnın ruhu gökte de onun ruhu yerde midir? Hayır onun da ruhu yücelerdedir. Yani cennettedir. Yüceler demek cennet demektir.